top of page

Kentsel Dönüşüm

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yeniden imal edilmesi gereken bağımsız yapılar ve bağımsız yapıların bulunduğu paftaların ada halinde birleştirilerek afet riski teşkil etmeyecek şekilde yeniden inşaa ve imlatı Sardis İnşaat’ın ana işkoludur. Bu kapsamda özellikle riske maruz yapıların yeniden inşaası bir ticari yaklaşımdan ziyade gereklilik arz etmektedir. Sardis İnşaat tüm bilgi birikimini bu alanda daha çok yaşam alanını yeniden inşaa ederek ülkemiz için bir gerçek olan deprem riskini ortadan kaldıracak yapılar imal etmeyi kendisine bir görev bilmektedir.
bottom of page